Zamówienia publiczne

Kielce, dn. 20 sycznia 2018r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dot. wykonania następujących zadań w ramach wyk. prac budowlanych:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku hali produkcyjnej, wymiana bramy stalowej przesuwnej.
Zgodnie z protokołem z postępowania Zamawiający do realizacji zadania wybrał firmę: EUFORIA J. Dziumowicz-Dziura z siadzibą w Starachowicach, ul. Wysockiego 2/10


2. Modernizacja instalacji oświetleniowej.
Zgodnie z protokołem z postępowania Zamawiający do realizacji zadania wybrał firmę: Ag. Usługowo-Reklamowa P. Klikowicz z siedzibą w Kielcach, ul. Przyborowskiego 4/13


3. Modernizacja instalacji CO oraz CWU
Zgodnie z protokołem z postępowania Zamawiający do realizacji zadania wybrał firmę: Zakład Usług Studziennych M. Wójcik z siedzibą w Kielcach, ul. Spacerowa 5

Pełna informacja z wyboru wykonawców na poszczególne zadania została umieszczona w ramach obowiązkowego ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (www.bzp.uzp.gov.pl) pod nr 500015586-N-2018 z dnia 19 stycznia 2018r.

Oferentom, którzy złożyli swoje propozycje cenowe w ramach w/w zamówienia dziękujemy.
Wykonawcom zamówiań gratulujemy.
Niniejsza informacja jest obowiązkowa i spełnia kryteria par. 12 umowy o dofinansowanie projektu realizaowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 dot. przejrzystości i jawności publikowanych informacji w zamówieniach publicznych.

 

 

Firma Z.P-H. "Toflesz" w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, zaprasza do składania ofert dla zadania dot. wykonania nast. prac budowlanych:
- Docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku hali produkcyjnej, wymiana bramy stalowej przesuwnej
- Modernizacja instalacji oświetleniowej
- Modernizacja instalacji CO oraz CWU

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik 2 - Przedmiar robót
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik 4 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego
Załącznik 5 - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Załącznik 6 - Wzór umowy
Załącznik 7 - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Ogłoszenie UZP

 

Postępowanie na dostawę wycinarki laserowej

Firma ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWY „TOFLESZ” LESZEK TOFIL zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę wycinarki laserowej przeznaczonej do wycinania elementów do składania okapów, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.: „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Protokół wyboru wykonawcy

 

Postępowanie na dostawę projektów 5 nowych modeli okapów, które będą posiadały innowacyjne cechy


Firma ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWY „TOFLESZ” LESZEK TOFIL zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę projektów 5 nowych modeli okapów, które będą posiadały innowacyjne cechy – aseptyczność, brak pochłaniania wilgoci oraz niska emisja hałasu, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.: „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Wzor formularza ofertowego

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik 3 - Wiedza i doświadczenie

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2017

Vilpe - Cicha kuchnia

Oferta dla gastronomii

Oferta dla gastronomii

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Strefa naszego klienta

 Strefa  naszego klienta
Koszyk

Twój koszyk jest pusty..