Gazele Biznesu
0
Twój koszyk
Do zapłaty:
0 zł
Twój koszyk jest pusty
Katalog 2020

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOFLESZ.COM (ważny od 25.05.2018 r.)

 

DANE SPRZEDAJĄCEGO, POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedającym na sklepie internetowym jest: firma Zakład Produkcyjno - Handlowy ”TOFLESZ” z siedzibą pod adresem: ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, NIP 6570694066 (dalej określany jako „TOFLESZ”)
 2. Adres e-mail Sprzedającego do kontaktu w sprawach sprzedaży: biuro@toflesz.com.
 3. Nr telefonu Sprzedającego do kontaktów w sprawach sprzedaży: 509 254 234.

 

FORMA PŁATNOŚCI I ZADATEK

 1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przez wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub w formie płatności do rąk kuriera przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności tylko do przedpłaty albo tylko do płatności za pobraniem.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zadatku na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie większej niż 50% ustalonej ceny. Zastrzeżenie takie dotyczy w szczególności przedmiotów wykonywanych na za mówienie kupującego, lub posiadających szczególne właściwości określone w złożonym zamówieniu (w tym: kolor, elementy dekoracyjne itp.) W przypadku nieuiszczenia przez kupującego zadatku w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane i  sprzedający jest wolny od zobowiązania wykonania i dostarczenia ustalonego przedmiotu.
 4. W przypadku płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 5. Sprzedający potwierdza kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru paragon fiskalny albo fakturę VAT jeśli kupujący zażądał jej wystawienia. Dowód zawarcia umowy w postaci paragonu lub faktury zawiera oznaczenie sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Przedmioty zakupione na sklepie internetowym są wysyłane w terminie 2 dni licząc od dnia otrzymania zapłaty za przedmiot albo od dnia zakupu z opcją płatności za pobraniem.
 2. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie kupującego lub posiadające szczególne właściwości określone w zamówieniu, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku kiedy nie akceptuje podanego terminu realizacji umowy.
 3. Zakupione przedmioty są wysyłane do kupującego przesyłką kurierską.

 

TRYB ZGŁASZANIA USZKODZENIA PRZESYŁEK

 1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.
 2. Kupujący odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera jest zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).
 3. W przypadku płatności za pobraniem kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży przedmiotu wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 4. Kupujący ma obowiązek zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki kupujący powinien już w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody stanowi dla sprzedającego wyłączną podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego przedmiotu na nieuszkodzony.
 6. Sprzedający podkreśla, że podpisanie przez kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody oznacza, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony przedmiot został dostarczony w stanie nieuszkodzonym.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które nie zostały potwierdzone protokołem sporządzonym przez kuriera i przez niego podpisanym np. w sytuacji kiedy przesyłkę pozostawiono dla adresata pod innym adresem.

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedający oferuje na sklepie internetowym przedmioty fabrycznie nowe, nieużywane i pełnowartościowe. W przypadku kiedy przedmiotem sklepu internetowego jest urządzenie używane, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie przedmiotu.
 2. Do zakupionego przedmiotu sprzedający dołącza wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi wraz ze wskazówkami montażu w języku polskim.
 3. Na każdy zakupiony przedmiot Sprzedający udziela gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 2 (dwa) lata.
 4. Do każdego zakupionego przedmiotu jest dołączana pisemna karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią i podpisem gwaranta, która razem z dowodem zakupu towaru stanowi postawę do realizacji uprawnień z gwarancji.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym okres gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności gwaranta, są wskazane w karcie gwarancyjnej.
 6. Wszystkie reklamacje w ramach udzielonej przez sprzedającego gwarancji jakości powinny być składane na piśmie, na adres sprzedającego podany w pkt. I regulaminu.

 

ZWROTY I WYMIANA

 1. Kupujący będący konsumentem, który zakupił przedmiot na sklepie internetowym Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”).
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i zwrotu przedmiotu nie przysługuje kupującemu w przypadku, kiedy zakupiony przedmiot został wykonany na jego indywidualne zamówienie lub kiedy posiada szczególne właściwości określone w złożonym przez niego zamówieniu ( w tym: kolor, elementy dekoracyjne i inne).
 3. Przedmiotem zwrotu nie mogą być urządzenia noszące ślady montażu lub używania (w szczególności: przycięte rury dekoracyjne).
 4. W przypadku skutecznego złożenia przez kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. poprzedzającym sprzedający zwróci kupującemu całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a jeżeli kupujący opłacił również koszty przesyłki, także koszty przesyłki. Zwrot uiszczonych przez kupującego kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Kupujący który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedający poświadcza kupującemu na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego na zasadach wyżej ustalonych sprzedający nie pokrywa kosztów zwrotu przedmiotu do sprzedającego, koszty te ponosi kupujący.
 8. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonuje na sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego przedmiotu albo zwrotu ceny wraz z kosztami przesyłki w przypadku, kiedy dostarczony przedmiot jest niezgodny z opisem lub nie odpowiada innym parametrom, o których zapewnił sprzedający. Żądanie wymiany lub zwrotu ceny powinno być przesłane sprzedającemu na piśmie wraz ze szczegółowym opisem niezgodności przedmiotu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających/Użytkowników jest Sprzedający. Kontakt z Administratorem Zamawiający może uzyskać informacji w drodze listowej (ul. Oskara Kolberga 2, 25-620 Kielce), mailowej (biuro@toflesz.com) lub telefonicznej (509 254 234).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Elżbieta Tofil. Kontakt z Inspektorem Zamawiający może uzyskać w drodze listowej (ul. Oskara Kolberga 2, 25-620 Kielce), mailowej (biuro@toflesz.com) lub telefonicznej (509 254 234).
 4. Dane osobowe każdego Zamawiającego/Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Zamawiającego/Użytkownika z TOFLESZ umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez TOFLESZ, a także wykonania ciążących na TOFLESZ obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową TOFLESZ, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Zamawiającego/Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Zamawiających/Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres korespondencyjny,
  4. adres e-mail,
  5. adres IP,
  6. NIP (fakultatywnie).
 6. Dane osobowe Zamawiającego/Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 7. TOFLESZ może udostępnić dane osobowe Zamawiającego/Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których TOFLESZ realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  2. producentom towarów objętych ofertą handlową TOFLESZ,
  3. innym podmiotom, od których TOFLESZ nabywa oferowane przez siebie towary,
  4. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  5. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Zamawiającego/Użytkownika,
  6. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Zamawiający/Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. sprostowania swoich danych osobowych;
  6. przenoszenia swoich danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Zamawiającego/Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe Zamawiającego/Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dobrowolne podanie przez Zamawiającego/Użytkownika swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwem wykonaniu umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez TOFLESZ. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Zamawiającego/Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują:
  1. przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zm.)
  2. przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1225)
  3. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93)
  4. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Wszystkie opisy produktów sprzedającego, fotografie i rysunki użyte w opisach produktów (w tym zdjęcia okapów w zabudowie), jak również rozwiązania graficzne stron stanowią przedmiot praw autorskich sprzedającego. Jakakolwiek forma korzystania z nich przez inne podmioty jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń po stronie sprzedającego.
 3. Znaki towarowe nie należące do sprzedającego są wykorzystywane w opisach produktów jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.